R E F E R E N C E     .     
 
 
   DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING  D.O.O.
 

POČETAKO NAMAPROJEKTIREFERENCEGDJE SMO?NAŠ LINKKONTAKT
   Direktor, mr. Dženan Kovačić, dipl.inž.arh.
  E-mail

Rođen 03.02.1954. u Konjicu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju.
Diplomirao na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu 1977.godine.U periodu od 1977. do 1982. radi u izvođačkoj firmi ”Izgradnja” Konjic kao šef gradilišta i rukovodilac tehničke pripreme. Od 01.01.1982. zaposlen u Društvu za projektovanje i inženjering ”Plan” Konjic,
prvo kao samostalni projektant i urbanista, zatim kao šef projektnog biroa, a od 1994. godine kao direktor.
Na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 1984. godine upisao Postdiplomski studij
“Prostorno planiranje i uređenje sredine”, a magistarski rad odbrani 1989.g.
Član Upravnog odbora Asocijacije arhitekata u BiH.


  "PLAN" ima stalno zaposlene četiri osobe sa sljedećim obrazovnim i profesionalnim
  kvalifikacijama:
- jedan magistar urbanizma, dipl.inž.arhitekture, sa položenim stručnim ispitom;
- jedan dipl.inž. arhitekture sa položenim stručnim ispitom iz oblasti urbanizma;
- jedan dipl.inž. građevinarstva;
- jedan administrativni tehničar.

  U pogledu TEHNIČKE OPREMLJENOSTI I OSPOSOBLJENOSTI dajemo sljedeće informacije:
- posjedujemo vlastitu poslovnu zgradu u centru Konjica
- hardverska podrška koja se koristi prilikom izrade projektne dokumentacije:
          fotokopir aparat XEROX formata A0
          fotokopir aparat formata A3
          kolor ploter HP formata A0
          tri printera formata A3
          četiri kompjuterske radne stanice
          skener  formata A3
          digitalna kamera SONY
 
Poslovni objekat
DurakovićOpćina Konjic
(nadogradnja)
 
 

  ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE

- stambeno-poslovna zgrada sa 18 stanova za SIZ stanovanja Konjic

- regulacioni plan ”Centar” Konjic

- poslovna zgrada firme ”UNIS-Alat” u Konjicu

- rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja zgrade Opštine u Konjicu

- poslovni centar Tidžara u Konjicu

- poslovna zgrada Zemljoradničke zadruge

- dva zanatska centra u Jablanici

- stambeno-poslovna zgrada HE na Neretvi u Jablanici

- 4 stambeno-poslovne zgrade K-3 u Koloniji u Konjicu (1999.)

- stambeni kompleks ”Bolnica” u Konjicu, 30 stanova (2001.)

- stambeno-poslovna zgrada DK1 u Koloniji u Konjicu (2002.)

- idejni projekat stambeno-poslovne zgrade u Jablanici (2002.)

- citav niz manjih stambenih i stambeno-poslovnih objekata

- projekat džamije u Glavičinama, Konjic (1987.)

- Mrtvačnica u Konjicu (1988.)

- Idejni projekat tvornice TOM u Čelebi}ima kod Konjica (1990.)

- Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekata Općine Konjic (1991.)

- Teniski centar u Sarajevu, 1998.

- Zanatsko-prodajni centar "Tidzara" u Konjicu (1998.)

- radna hale firme "Prominvest" u Mostaru i Jablanici (2000.)

- idejni projekat dogradnje i nadogradnje Nonstop-a i Katastra u Konjicu (1991.)

- projekat za izgradnju ”Zanatskog centra 1” u Jablanici. Investitor: Opština Jablanica,

- projekat ”Zanatskog centra 2” u Jablanici. Investitor: Opština Jablanica (2000.)

- idejni projekat poslovne zgrade u Jablanici (2002.)

- stambeno-poslovna zgrada DK1 u Koloniji u Konjicu (2002.)

- Glavni projekat Centra za obuku pasa za jugoistočnu Europu na Borcima (2003.)

- Projekat partera i vodovoda i kanalizacije za benzinsku pumpu OMV- Konjic, (2004.)

- Poslovno-sportski centar ”PARTIZANOVO”  u Konjicu sa ukupno 10.000 m2 zatvorenih i otvorenih površina.
  Investitor: PROMINVEST d.o.o Konjic, (2005.)

- Projekat bloka od 4 stambeno-poslovne zgrade u Istočnom Sarajevu sa 76 stambenih jedinica.
  Investitori: “SUNCE” Ist.Sarajevo i PROMINVEST d.o.o. Konjic, (2006.)

- Glavni projekat stambenog naselja “TMK” u Konjicu sa 44 stambene jedinice (Inv. “PROMINVEST” d.o.o. Konjic, 2006/2007.)

- Glavni projekat rekonstrukcije i izgradnje objekata u užoj zoni  Starog grada u Konjicu (2007.)

- Glavni projekat spratnog parkinga kod Robne kuće u Konjicu (inv. UNEVIT d.d. Konjic)

 

  Projekti u procesu obnove nakon 1995.

  Projektant voditelj sljedećih projekata:

- projekat sanacije 35 individualnih stambenih zgrada u Mostaru. Investitor: Direkcija  za obnovu grada Mostara

- projekat sanacije 12 ind.st.kuća u Vrapčićima kod Mostara. Investitor: Direkcija za obnovu grada Mostara

- projekat sanacije škole u Vrapčićima. Investitior: Direkcija za obnovu Mostara

- projekat i nadzor na sanaciji Solitera ”Zalik” u Mostaru, sa 66 stambenih jedinica. Investitor: EUAM Mostar

- projekat sanacije ”Pošte” u Konjicu, Investitor: PTT BiH

- projekat sanacije Robne kuće u Konjicu. Investitor: TP”Unevit” Konjic

- projekat i nadzor za izgradnju ”Zanatskog centra 1” u Jablanici. Investitor: Opština Jablanica

- projekat i nadzor za izgradnju ”Zanatskog centra 2” u Jablanici. Investitor: Opština Jablanica

- projekat i projektantski nadzor za izgradnju stambeno-poslovne zgrade HE na Neretvi, u Jablanici.
  Investitor: Elektroprivreda BiH.

- projekat i nadzor za izgradnju poslovnog centra ”Tidžara” u Konjicu. Investitor: Islamska zajednica Konjic

- projekat sanacije 40 stambenih jedinica u Glavatičevu. Investitor: IRC Jablanica

- projekat i nadzor za sanaciju 80 stambenih jedinica stambenih naselja Pleha i Orašje u Konjicu.
  Investitor: PIU Housing, Sarajevo, (1998.)

- projekat i nadzor za rekonstrukciju dijela vodovoda u Konjicu. Investitor: Vodoprivreda BiH (Svjetska Banka). (2000.)

- projekat i nadzor za sanaciju Fiskulturne dvorane u Konjicu. (1998.)

- projekti sanacije 11 stambnenih objekata u općinama Konjic, Jablanica i Prozor.
  Investitor: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i lica. (2007.)

 

  Urbanističko projektovanje

- Učešće u izradi urbanističkog plana grada Konjica. (1983-84)

- Autor Regulacionog plana ”Centar” Konjic (1987)

- Autor Regulacionog plana ”Lijeva obala” Konjic (1999.)

- Autor Regulacionog plana ”Boračko jezero”, opština Konjic (1998.)

- Autor regulacionog plana ”Jablaničko jezero, potez Vila-viseći most Ostrožac” (2001.)

- Autor izmjene regulacionog plana ”Centar” Konjic (2003.)

- Urbanistički projekat ”napuštena trasa puta M-17” u Ostrošcu, (općina Jablanica 2002.)

- Autor urbanističkog projekta ”Rasadnik” u Jablanici (općina Jablanica 2004.)

- Konsultant na izradi urbanističkog projekta “Gornja kolonija” u Jablanici (2004.)

- Konsultant na izradi Urb.projekta “Građ. cjelina 1“ (centar Konjica), (2005.)

- Autor idejnog rješenja regulacionog plana „Buturović Polje“ (Općina Konjic, 2007.)

- Konsultant na izradi regulacionog plana „DONJE POLJE“ u Konjicu (2007.)

- Konsultant na izradi urbanističkog rješenja „Musala“ u Konjicu (2007.)

- Urbanističko rješenje uže zone Starog grada u Konjicu (Inv. Općina Konjic, 2007/2008.)

- Regulacioni plan prigradskog naselja „Čelebići“ (Inv. Općina Konjic, 2008.)

- Niz manjih urbanističkih rješenja u Konjicu i Jablanici

 

  Važniji nadzori

- stambena naselja Orašje 1 i 2, sa 250 stanova i parterom

- stambeno naselje ”Pleha”, sa 80 stambenih jedinica i parterom

- Sportska dvorana u Konjicu

- Tvornica metalnih dijelova u Čelebićima kod Konjica

- Robna kuća u Konjicu

- sanacija Narodnog univerziteta u Konjicu

- sanacija solitera ”Zalik” u Mostaru (za EUAM)

- sanacija Motela u Konjicu

- stambeni objekti kod Doma zdravlja u Konjicu

- stambeni objekti DK1-4 u naselju Kolonija u Konjicu

- Centar za obuku pasa za jugoistočnu Europu na Borcima-rukovodilac nadzornog tima

- Benzinska pumpa OMV u Konjicu, rukovodilac nadzornog tima

- Sportsko-poslovni centar ”PARTIZANOVO”  u Konjicu, rukovodilac nadzornog tima

- Arhitektonski dio nadzora nad rekonstrukcijom Starog mosta u Konjicu

 

  ReferenCe iz oblasti zaštite kulturno-historijskog nasljeđa

- saradnik na izradi separata zaštite kulturno-historisjkog nasljeđa, kojeg je za potrebe izrade Urbanističkog plana grada
  Konjica radio Institut za arhitekturu i urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sarajevo (sa docentom Nedeljkom Rosićem,
  1983-1984. g)

- autor regulacionog plana “Centar” u Konjicu koji zahvata i dio starog gradskog jezgra sa zonom Stare ćuprije (1986.g.)

- autor separata regulacionog plana “Centar” u Konjicu koji se odnosi na zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa (1986.g.)

- saradnik na izradi regulacionog plana ”Stari grad” u Konjicu (1987.g.)

- autor projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje dvije zgrade Opštine u Konjicu (1990,g.)

- koautor projekta objekta  “Tidžara” na lokalitetu “Medresa”, u zoni stare gradske jezgre Konjica, kojeg je finansirala Islamska - zajednica Konjic (1998.g.)

- autor regulacionog plana “Lijeva obala” u Konjicu i dijela ovog plana koji se odnosi na kulturno-historijsko nasljeđe (2000.g)

- organizator i učesnik u projektu “Regulacija rijeke Radobolje u zoni historijskog jezgra grada Mostara” (2000.g.)

- osnivač i predsjednik Udruženja za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa u Konjicu (od 2002.g.)

- autor referata “Razvoj urbane strukture grada Konjica” za potrebe okruglog stola “Kulturna baština i mi”

- autor projekta i nadzorni organ na adaptaciji rodne kuće Zuke Džumhura u Konjicu (2005.g.)

- arhitektonski dio nadzora nad rekonstrukcijom Starog mosta u Konjicu

- urbanističko rješenje uže zone Starog grada u Konjicu. Rukovodilac projektnog tima za izradu idejnih i glavnih projekata
  rekonstrukcije, revitalizacije i izgradnje objekata u užoj zoni Starog grada u Konjicu

 

  Infrastruktura

- koordinator projektnog tima: projekat vodovoda "Čelebići - Ribići – Lisičići”, 1991.

- koordinator projektnog tima: projekat  vodovoda "Tuščica - Tvornica mašina" u Konjicu, 1995.

- koordinator tima:  projekat i nadzor na rekonstrukciji dovodnog cjeveovoda vodovoda u Konjicu.
  Investitor: Vodoprivreda BiH (Svjetska Banka), 1996.

- koordinator tima za projekat gasne klorinacije za vodovod u Konjicu, 1996.

- koordinator projektnog tima: projekat telemetrije i radio-veze za vodovod u Konjicu, 1996.

- učešće u izradi idejnih projekata vodovoda i kanalizacije grada Konjica čiji je nosilac firma "iC Consulenten" iz Beča, 1998.

- koordinator projektnog tima: projekat "Zatvaranje sjevernog prstena vodovoda u Konjicu" - donacija austrijske vlade, 1998.

- koordinator projektnog tima: vodovod naselja Repovica - donacija austrijske vlade, 1998.

- koordinator projektnog tima: projekat vodovoda "Vrdolje - Džepi" koji finansira Općina Konjic, Kantonalno ministarstvo za
  vodoprivredu, koji finansira Općina Konjic, Kantonalno ministarstvo za vodoprivredu i dijelom lokalno stanovništvo, 1999.

- koordinator projektnog tima: projekat regulacija rijeke Radobolje u zoni istorijskog jezgra grada Mostara, koji  je finansiralo
  Kantonalno ministarstvo za vodoprivredu, 1999.,

- koordinator projektnog tima: projekat kanalizacije centralnog i južnog dijela grada Jablanice (2002.)

- koordinator projektnog tima: vodosnabdijevanje naselja sa desne strane Jablaničkog jezera (2002-2003.)

- autor idejnog rješenja i koordinator projektnog tima za izradu idejnog i glavnog projekta mosta preko rijeke Neretve na
  potezu Orašje-Donje Polje u Konjicu, dužine 100 m (investitor Općina Konjic, 2006/2007.)

- koordinator projektnog tima za niz projekata lokalnih puteva, itd.

 

  ZAŠTITA OKOLIŠA

- izrada separata vezanih za zaštitu okoliša za sve naprijed navedene regulacione planove i urbanističke projekte

- revident studije o negativnom uticaju hidroakumulacije HE Grabovica na okolinu u području općine Jablanica

- Elaborat o uticaju geoloških i istražnih radovana okoliš na lokalitetu Findik kod Jablanice (juli 2000.)

- Elaborat o čišćenju suhog korita Neretve i vađenju nanosnog materijala i jalovine iz vodotoka na lokalitetu
  brana HE  Jablanica- Bukov pod (oktobar 2000.)

- Elaborat o uticaju na okoliš geoloških istražnih radova na lokalitetu Šupljika u Donjoj Jablanici (decembar 2003.)

- Elaborat zaštite okoliša za benzinsku crpku u Buturović Polju, općina Konjic (sept. 2004.)

- Elaborat zaštite okoliša za benzinsku pumpu OMV u Konjicu (2004.)

 

  Na vrh strane
POČETAK  O NAMA  |  PROJEKTI  |  REFERENCE  |  GDJE SMO?  |  NAŠ LINK  |  KONTAKT  |  ENGLISH
  Copyright © 2008. "PLAN" d.o.o. Predviđeno za 800 x 600 rezoluciju